http://www.bruetten.ch/de/verwaltung/personenregister/welcome.php?personen_id=73660
18.01.2020 23:59:17


Jeannette Steinmann

Adresse: Brüelgasse 5, 8311 Brütten
Telefon: 052 355 03 54
E-Mail: jeannette.steinmann@bruetten.ch

Sekretariat Liegenschaftenkommission
Portrait-Foto Jeannette Steinmann
Funktion Liegenschaftenverwalterin
Tätig in Liegenschaftenverwaltung (Verantwortliche)
Behörden Liegenschaftenkommission (Sekretärin)

zur Übersicht